Σάββατο, 30 Απριλίου 2011


ΟΧΙ ΠΥΡΗΝΙΚΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΗ ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΜΑΣ -ΣΥΛΛΟΓΗ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ


ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Date: Wed, 27 Apr 2011 14:48:23 +0300

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου (www.aegean.gr) έλαβε την πρωτοβουλία συλλογής υπογραφών, προκειμένου να σταματήσει η ανέγερση των δυο πυρηνικών εργοστασίων σε περιοχές της Τουρκίας. Η επιτυχία αυτού του εγχειρήματος εξαρτάται τόσο από την συμμετοχή σας όσο και από τη διάδοση του παρόντος μηνύματος.
Στην διεύθυνση http://petition.aegean.gr/stopnuclearplants/ θα βρείτε το αναλυτικό κείμενο και θα έχετε τη δυνατότητα υπογραφής αυτού.
Ευελπιστούμε στην υποστήριξή σας.
______________________________

The University of the Aegean (www.aegean.gr) has taken the initiative of collecting signatures against the construction of two nuclear plants in Turkey . The success of this attempt lies both on your participation and the dissemination of this message.
By visiting the website: http://petition.aegean.gr/stopnuclearplants/ you will have the opportunity to read the full article and you will also be given the chance to participate in the petition.

We count on your support.
 
 
Καθηγητής Πάρις Τσάρτας
Πρύτανης
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Κτήριο Διοίκησης
Λόφος Πανεπιστημίου
81100 Μυτιλήνη
τηλ.: 22510-36011 begin_of_the_skype_highlighting            22510-36011      end_of_the_skype_highlighting, fax: 22510-36019
e-mail: 
rector@aegean.gr


 
 
Professor Paris Tsartas
Rector
University of the Aegean
Administration Building
University Hill
GR 81100 Mytilene, Lesvos Greece
tel: (+30)22510-36011 begin_of_the_skype_highlighting            (+30)22510-36011      end_of_the_skype_highlighting, fax: (+30)22510-36019
e-mail: 
rector@aegean.gr 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου